Regulamin

REGULAMIN SKLEPU smilegirls.pl

 

  1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Kupującego podczas procesu Rejestracji.
1.2. KUPUJĄCY – osoba składającą zamówienie za pośrednictwem Strony w celu zamówienia produktu, tj. osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończone 18 lat) o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna lub inne jednostki organizacyjne,
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KUPUJĄCEGO) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Kupującego w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – odzież dziecięca dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.smilegirls.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży,
1.10. SPRZEDAWCA – SmileGirls Małgorzata Klimczak ; ul. Mikołaja Trąby 15, 03-146 Warszawa, NIP:8511591348, REGON: 524041424;  adres poczty elektronicznej: sklep@smilegirls.pl
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Kupujący.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – SmileGirls Małgorzata Klimczak ; ul. Mikołaja Trąby 15, 03-146 Warszawa; NIP:8511591348, REGON: 524041424;,  adres poczty elektronicznej: sklep@smilegirls.pl
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego sklep@smilegirls.pl
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: SmileGirls Małgorzata Klimczak ; ul. Mikołaja Trąby 15, 03-146 Warszawa; NIP:8511591348, REGON: 524041424; adres poczty elektronicznej: sklep@smilegirls.pl ,
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
elektroniczne:
– Konto Kupującego w Sklepie internetowym;
– Interaktywny formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
– Newsletter
2.6. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.7. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.8. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) –SmileGirls Małgorzata Klimczak ; ul. Mikołaja Trąby 15, 03-146 Warszawa; NIP:8511591348, REGON: 524041424  przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie www. zdjęcia, opisy produktów oraz ich ekspozycja mają charakter utworu i są chronione prawami autorskimi oraz majątkowymi. Wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.
2.10 Sklep jest hostowany na atthost.pl zapewniając nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty.

  1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.2 Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Kupującego: imię i nazwisko/nazwa, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.4.1. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.4.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Kupujący obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.4.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.4.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

  1. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, ZAPŁATA.

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: www.smilegirls.pl
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć zamówienie.
4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu oraz dokonać płatności.
4.6. Dostępne formy płatności za zamówione Produkty to:
a) karta płatnicza – opcja dostępna za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line,
b) przelew on-line – opcja dostępna za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line,
c) blik – opcja dostępna za pomocą systemu umożliwiającego płatność on-line.
4.7 W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu zapłaty – Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
4.8. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i płacę” oraz dokonaniu płatności.
4.9. Sprzedawca potwierdzi przystąpienie do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego płatność Kupującego.
4.10. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

  1. DOSTAWA

5.1. Standardowo wysyłka Produktu dokonywana jest od poniedziałku do piątku i następuje do 48 godzin od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wysyłkę Zamówionego Produktu Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia nowego terminu realizacji Zamówienia
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkt zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
5.4. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Kupującemu będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej sklep@smilegirls.pl
6.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
6.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
6.4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu Sprzedawca dokona zwrotu należności na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
6.5 Szczegółowy tryb postępowania opisany jest w Polityce Zwrotów umieszczonej w stopce strony głównej sklepu „Polityka Zwrotów”.

  1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.1.2 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres poczty elektronicznej sklep@smilegirls.pl

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.1.4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny podany przez Kupującego sposób.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej: sklep@smilegirls.pl
7.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Kupującego sposób.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: SmileGirls Małgorzata Klimczak ; ul. Mikołaja Trąby 15, 03-146 Warszawa; NIP:8511591348, REGON: 524041424;  adres poczty elektronicznej: sklep@smilegirls.pl
8.2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także przesyłania materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością sklepu internetowego.
8.3.Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8.4.Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
8.5. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
8.6. Sklep udostępnia dane osobowe dostawcom usług, aby pomóc nam świadczyć nasze usługi i realizować umowę sprzedaży, w tym w szczególności:
• Współpracujemy ze spółką PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, dla której mogą zostać przekazane dane transakcyjne, w tym dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie,
• Współpracujemy z firmami kurierskimi/dostawcami realizującymi dostawę, dla których mogą zostać przekazane dane transakcyjne, w tym dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
8.7. Sklep może udostępnić Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, odpowiadać na wezwanie sądu lub inne, zgodne z prawem żądania otrzymania informacji.
8.8. Polityka prywatności – szczegółowe zasady polityki prywatności Sklepu zawiera Załącznik do Regulaminu Sklepu „Polityka prywatności” umieszczony w stopce strony głównej Sklepu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 9.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.smilegirls.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według regulaminu właściwego na dzień złożenia zamówieni.
9.5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, który jest zamieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego (Regulamin Sklepu).
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Kupującym zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 1.08.2021 r

 

 

Zacznij pisać i kliknij Enter aby wyszukać

Koszyk zakupowy

Brak produktów w koszyku.